top of page

Algemene voorwaarden & Privacy

 1. Inschrijving en betaling
  1.1. Inschrijving voor privé gitaarlessen vindt plaats door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de leraar en de leerling, waarin de lesdetails en het lesgeld worden vermeld.
  1.2. Het lesgeld dient voorafgaand aan elke les/lesperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen tussen de leraar en de leerling.
  1.3 Inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomst en kan het gehele cursusjaar plaatsvinden.
  1.4 Alleen meerderjarigen kunnen zich zelfstandig inschrijven bij de leraar. Minderjarigen en handelingsonbekwame meerderjarigen dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger voor te leggen.
  1.5 De inschrijving (en de les) is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  1.6 De inschrijving is pas na ondertekening van de lesovereenkomst en betaling van het eerste inschrijfgeld definitief. 
  1.7 De lesgelden staan steeds vermeld op de website en zijn onderhevig aan periodieke wijzigingen.
  1.8 Het lesgeld is exclusief lesmaterialen.

  1.9 Indien de klant in gebreke blijft, kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. 

   

 2. Lesplanning en annulering
  2.1. Lesplanning wordt in overleg tussen de leraar en de leerling vastgesteld. Eventuele wijzigingen in het lesrooster dienen tijdig te worden gecommuniceerd.
  2.2. Indien de leerling verhinderd is om een geplande les bij te wonen, dient de leerling de leraar ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Bij annuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de les kan de leraar het lesgeld in rekening brengen.
  2.3. Indien de leraar verhinderd is om een geplande les te geven, zal hij/zij een passende vervangende lesdatum en -tijd aanbieden aan de leerling.
  2.4 Lespakketten zijn tot 6 maanden te gebruiken na aankoop.

   

 3. Lesinhoud en verantwoordelijkheden
  3.1. De leraar zal de leerling op professionele wijze gitaarles geven, rekening houdend met het niveau en de wensen van de leerling.
  3.2. De leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebeurlijke ongevallen die tijdens de lessen kunnen optreden. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om ervoor te zorgen dat hij/zij veilig en correct oefent.
  3.3. De leerling wordt aangemoedigd om regelmatig te oefenen naar eigen vermogen en de instructies van de leraar op te volgen om vooruitgang te boeken.

  3.4 De leerling draagt zelf zorg om op tijd voor de lessen aanwezig te zijn daarbij rekening houdend dat er enkele minuten speling zijn tussen het wisselen van de lessen.
  3.5 De leerling neemt haar/zijn persoonlijke eigendommen mee in het leslokaal en neemt alles nadien terug mee om verlies van eigendommen te voorkomen.

   

 4. Opzegging
  4.1. De leerling kan de lessen op elk gewenst moment opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de docent. Eventuele resterende lesgelden worden niet gerestitueerd.
  4.2. De leraar behoudt zich het recht voor om de lessen op elk gewenst moment op te zeggen, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke niet-betaling of wangedrag van de leerling. In dergelijke gevallen zal de leraar de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

   

 5. Intellectueel eigendom
  5.1. Alle lesmaterialen, zoals bladmuziek, oefeningen en opnames, die door de leraar aan de leerling worden verstrekt, zijn en blijven eigendom van de leraar en zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik van de leerling. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de docent.

   

 6. Privacy
  6.1. De leraar zal de persoonlijke gegevens van de leerling vertrouwelijk behandelen en deze alleen gebruiken voor administratieve doeleinden en het plannen van de lessen. De gegevens zullen niet zonder toestemming van de leerling aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.
  6.2 Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u invoert op onze website of die u ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met internet; inloggegevens; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder de responstijd van pagina's, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over paginainteractie en methoden om van de pagina weg te bladeren. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardinformatie), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

   

 7. Klachten
  7.1 Bij vragen en klachten over lesgebonden onderwerpen kunt u ten alle tijden terecht bij de leraar.
  7.2 uw vraag of klacht per e-mail kenbaar maken aan de gebruiker via dries.vanden.borre@hotmail.dom of deze klacht uiten tijdens de les.

   

 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  8.1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
  8.2. In geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen partijen trachten deze in eerste instantie in onderling overleg op te lossen.
  8.3. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

bottom of page